Vihara Vimalakirti Daerah Istimewa Yogyakarta


Jalan Soka 4 Baciro
Daerah Istimewa Yogyakarta Email : yogya@mnsbdi.org